Na hlavní obsah

БИДНИЙ
ТУХАЙ

Гуравдагч орноос ирсэн гадаадын иргэдэд зориулан Чех улсад оршин суухад нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажилладаг . Ашгийн бус байгууллагын вэбсайтад тавтай морилно уу. Бид MJM гэр бүлийн үл хөдлөх хөрөнгө, боловсон хүчний агентлагийн шинээр байгуулагдсан охин компани. 2021 онд бид Кадань хотод гадаадын иргэдэд зориулсан чех хэлний курс болон, Чех Улсад байгаа гадаадын иргэдэд зориулсан орон сууц, иргэний эрх зүйн асуудалд чиглэсэн сургалт семинарыг бэлтгэж хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь ихээхэн сонирхол татсаар байгаа (ойролцоогоор 200 оролцогч оролцож байгаа).

АТЕЛЬЕР

Олон нийтийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, интеграцчиллыг дэмжих зорилготой.

Find moreClose
Find more
Back
Back

ЗАХ ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, ХУВЦАС ХЭРЭГЛЭЛ, ТОГЛООМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СОЛИЛЦОХ.

МЭДЭЭ

САБИТАТАЙ ЙОГИЙН ХИЧЭЭЛ

ХОЛБООНЫ ГИШҮҮДЭД БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ХАНГАМЖИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОХ.

ХҮН БҮР ӨВДӨЖ БОЛНО СЕМИНАР

ХҮҮХЭД БОЛОН НАСАНД ХҮРЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАР УРЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХУДАЛДААНД ЗУУЧЛАХАД - БИД БЭЛДЭНЭ

ХҮҮХЭДТЭЙ ГЭР БҮЛД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТУСЛАХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭ.

ТӨСЛҮҮД

Бидний үйл ажиллагаанд санхүүгийн хамгийн их дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд Чех улсын яам ба Европын холбоо, түүнчлэн Устид харъялагдах орон нутгийн үйл ажиллагааны бүлгүүд хамтран ажиллаж, Кадань хот болон боломжтой бүх хэсэгийн янз бүрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг хичээдэг. ЯВАГДАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ДООРООС УНШИНУУ

Find moreClose
Find more
Back
Back

КАДАНЬ ХОТ ДАХЬ ГУРАВДАГЧ ЕРТӨНЦ

КАДАНЬ ХОТЫН УКРАИНЧУУД

МЭДЭЭЛЭЛ
ӨГЧ
БАЙНА

Чех Улсын-ын нутаг дэвсгэрт удаан хугацаагаар болон байнгын оршин суугч гадаадын иргэн, эсвэл тус улсад оршин суух зөвшөөрөлгүй оршин суугч, богино хугацааны виз, гэр бүлийн виз, Европын холбооны өөр улсын иргэншилтэй ба гадаадын гаралтай Чех улсын иргэн (жишээлбэл, өөр эх хэлтэй) хүмүүст зориулан уг хүмүүсийн эрх ашиг, үүрэг хариуцлага ба сонголтуудын талаар мэдээлэл өгнө.

Find moreClose
Find more
Back
Back

ЧЕХ УЛСЫН ӨНӨӨГИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Насанд
хүрэгчдийн
боловсрол

чех хэл заах, санхүүгийн мэдлэг олгох, хөдөлмөрийн зах зээлд дутагдаж байгаа мэргэжлийг давтан сургах сургалтыг дэмжих

Find moreClose
Find more
Back
Back

ДАВТАН СУРАЛЦХАД

САНХҮҮГИЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

УКРАИНЧУУДАД ЧЕХ ХЭЛ ЗААЖ БАЙНА

ЧЕХ ХЭЛ ЗААДАГ

ХҮҮХДИЙН
БОЛОВСРОЛ

Сургуулийн өмнөх ба сургуулийн хүүхдүүдэд чех хэл заах, багшлах.

Find moreClose
Find more
Back
Back

УКРАИНЫ БАГА АНГИЙН СУРАГЧДАД ДАВТЛАГА ХИЧЭЭЛ ЗААХ:

ЧЕХ ХЭЛ ЗААХ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЧӨЛӨӨТ ЦАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОЛОН
НИЙТИЙН
ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

Холбооны гишүүн ба гишүүн бус хүмүүс, тэдний гэр бүлд зориулсан үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулна.

Find moreClose
Find more
Back
Back

ОРОЛЦОХ БОЛОМЖИЙГ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУВААРИЙГ

НИЙГМИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Таагүй нөхцөл байдалд байгаа хувь хүн, гэр бүлд нь туслах, дэмжих зорилгоор байр, орон сууц зохион байгуулах, хууль зүйн зөвлөгөө өгнө.

Find moreClose
Find more
Back
Back

БАЙРНЫ СОНГОЛТУУДЫГ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨГ

ХОЛБОО
БАРИХ

DEVELOPMENT
CENTER FOR
FOREIGNERS Z.S.

IČ: 10943722

ОФФИС
Školní 645
432 01 Kadaň

 

Кадань хот дахь сургалтын танхим
Dvořákova 1127
432 01 Kadaň

Клаштерец над Охржи хот дахь сургалтын танхим
Chomutovská 206-207
Klášterec nad Ohří 431 51


Kontakt
-
2

ХОЛБОО БАРИХ

Martin Boček
m.bocek@dcff.cz

Martina Uhlířová
m.uhlirova@dcff.cz
+420 725 970 323

Simona Filová
Ахлах нягтлан бодогч
s.filova@dcff.cz

 

Barbora Krejčová
b.krejcova@dcff.cz

Tereza Prokůpková
Нийгмийн ажилтан
t.prokupkova@dcff.cz
+420 775 078 276

Šárka Matějčková
Холбооны ажилтан
+420 736 699 266