Мэдээ

  • БҮГД
  • СОЁЛ
  • ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ДАСАН
ЗОХИЦОХ-
ИНТЕГРАЦЫН
СУРГАЛТ

2021 оны 1-р сарын 1-ээс гадаадын иргэдэд зориулсан шинэ үүрэг !