Poskytování informací
🌍➡️🇨🇿 Informace o aktuální migrační politice v ČR
🌍➡️🇨🇿 Informace o aktuální migrační politice v ČR

Na tomto odkazu získáte informace o aktuální migrační politice v ČR

https://www.mvcr.cz/

Cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Více informací o Adaptačně integračním kurzu najdete zde.

Zaměstnanecká karta a dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnaní

Byl zaveden zvláštní registrační email pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu. Od 5. září 2022 se tento registrační email užívá též pro příjem žádostí o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, které je určeno pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR pracovat v odvětvích závislých na ročních obdobích, a to déle než 3 měsíce, nejdéle však 6 měsíců.

Pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu a o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je na velvyslanectví vyčleněna omezená kapacita, tj 9 žádostí / kvartál.

V roce 2022 se vyhlašují volná místa (nebo-li termín) pro příjem žádostí POUZE v tyto dny: 1. květen, 1. srpen a 1. listopad.

Žádosti se posílají emailem POUZE na employ_abudhabi@mzv.cz

Email lze zaslat ihned po půlnoci posledního dne v měsíci - tj. první den v měsíci, který je výše uveden pro rok 2022.

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.
Ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.

Jde o následující změny:

1) rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,

2) ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,

3) tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

  • na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).
  • nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.

Více informaci naleznete na stránkách Pojištovny VZP.