Poskytování informací
🏫🎓 Informace pro školy a studenty
🏫🎓 Informace pro školy a studenty

Povinnosti škol

Vysoká škola nebo vyšší odborná škola má dle § 107 odst. 5 ZPC povinnost neprodleně písemně oznámit Ministerstvu vnitra nezahájení, přerušení nebo ukončení studia držitele dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia datovou schránkou nebo písemně na následující adresu:

Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7;

ID datová schránka Ministerstva vnitra je: 6bnaawp

Pokud škola studentům zároveň poskytuje ubytování, vztahují se na ni též povinnosti ubytovatele, uvedené v jiné části těchto internetových stránek.

Vysoká škola je dále povinna Ministerstvu vnitra oznámit zahájení, přerušení nebo ukončení studia cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie za účelem studia v rámci programu Evropské unie nebo mnohostranného programu zahrnujícího opatření v oblasti mobility anebo v rámci dohody mezi vysokoškolskou institucí v jiném členském státě Evropské unie a institucí, jíž bylo povoleno vykonávat činnost vysoké školy v České republice, a který na území pobývá přechodně bez víza (§ 18 písm. g) zákona o pobytu cizinců). Vzor takového oznámení je k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Vysoká škola je rovněž povinna vydat cizinci doklad o úspěšném dokončení studia pro účely podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikání.

Povinnosti studentů

Studenti ze zemí mimo EU i EU mají povinnost splnit po příjezdu na území ohlašovací povinnost, pokud ji za ně nesplní ubytovatel. Pokud student přijíždí do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému pobytu, může si ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splní své povinnosti týkající se pořízení biometrických údajů.

Studenti jak ze zemí mimo EU, tak ze zemí EU mají povinnost hlásit změny týkající se jejich pobytu na území ČR, jako je změna bydliště, změna cestovního dokladu či rodinného stavu.

Studentům, kteří žádají o povolení k dlouhodobému pobytu či o jeho prodloužení na území ČR, a mají v plánu v průběhu řízení o žádosti odcestovat na prázdniny do jejich země původu, doporučujeme, aby tuto skutečnost při podání nahlásili správnímu orgánu, a popř.uvedli adresu pro doručování po dobu své nepřítomnosti nebo informovali o jimi zmocněné osobě, která bude dotčeného studenta po dobu jeho nepřítomnosti zastupovat.

Studenti, jimž byl vydán průkaz o povolení k pobytu, mají povinnost před ukončením pobytu v ČR tento průkaz vrátit .

Na cizince všeobecně se mohou vztahovat další povinnosti spojené s jeho pobytem, sledujte proto pravidelně www.mvcr.cz/cizinci .