Poskytování informací
🆕 Novela zákona o pobytu cizinců: přehled hlavních změn
🆕 Novela zákona o pobytu cizinců: přehled hlavních změn

Přehled nejdůležitějších změn od 1. července 2023

Vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR

Pro držitele víza DV/R se nově akceptuje nahlášení na Odboru azylové a migrační politiky do 30 dnů od vstupu na území.

Zaměstnanecké karty

Příklad číselného označení volného pracovního místa

Modré karty

Vydávání modrých karet

 • Platnost na 3 roky
 • Žádost může nově podat: azylant, osoba požívající doplňkové ochrany, víza za účelem sezónního zaměstnání v České republice nebo osoba, která je rodinným příslušníkem občana EU

Souhlas Ministerstva vnitra se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení

 • Nově se nemusí žádat o změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení i v případě, že žadatel pobývá v ČR méně než 2 roky
 • Nově se musí taková změna pouze oznámit. Oznámení musí proběhnout do 3 pracovních dnů od chvíle kdy změna nastala
 • Nová pracovní pozice, na které hodlá být držitel modré karty zaměstnán, musí být nadále součástí Centrální evidence volných pracovních míst, která mohou být obsazena držiteli modré karty

Náležitosti žádosti o modrou kartu

 • Nově může být jako náležitost žádosti o modrou kartu předložena také smlouva o budoucí pracovní smlouvě
 • Stále může být předložena i pracovní smlouva
 • V obou případech bude dostačovat uzavření tohoto pracovního poměru na dobu 6 měsíců

Žádosti podané držitelem modré karty v jiném členském státě Evropské unie

 • Pokud vlastníte platnou modrou kartu vydanou v jiném členském státě, nemusíte předkládat doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR vydaný zemí vašeho původu a státem, kde jste v posledních 3 letech pobývali ve svém souhrnu 6 měsíců
 • Prokážete-li, že před podáním žádosti jste pracovali na náhled modré karty minimálně 2 roky, nemusítě předkládat doklad prokazující vysokou kvalifikaci

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny

Žádost o tento typ dlouhodobého pobytu může nově podat:

 • nezletilé dítě cizince s povoleným pobytem na území,
 • dítě manžela cizince s povoleným pobytem na území (tj. osoba do věku 18 let),
 • rodič či jiný blízký příbuzný ve vzestupné linii zletilého azylanta, který požádal o udělení mezinárodní ochrany jako nezletilý, a to do 3 měsíců ode dne, kdy byl azylantovi udělen azyl,
 • a další skupiny cizinců podle zákona (§ 42a odst. 1)

Žádost již nemůže podat zletilý cizinec, i když by byl nezaopatřený.

Podání žádosti o trvalý pobyt

Žádost o trvalý pobyt nemůže na území podat osoba, která pobývá na území pouze na základě tzv. fikce.
To znamená v době, kdy její povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobé vízum není již platné, ale za platné se pouze považuje.

Výjimky tvoří:

 • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
 • osoby žádající o trvalý pobyt za účelem soužití s rodičem s trvalým pobytem (dle § 66 odst. 1 písm. d) zákona)

Zánik dlouhodobého víza a pobytu za účelem strpění

Dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území nově zaniká až dnem vycestování z území států Schengenského prostoru.

Dlouhodobý pobyt za účelem strpění pobytu na území od 1.7.2023 zaniká vycestováním z území států Schengenského prostoru.

Výjimku tvoří:

V těchto případech dlouhodobé vízum ani dlouhodobý pobyt vycestováním nezaniká.

Trvalý pobyt po neúspěšném skončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

Neúspěšní žadatelé o mezinárodní ochranu již nemohou získat povolení k trvalému pobytu po 4 letech
pobytu na území.

Žádosti o vydání víz k pobytu nad 90 dnů, o vydání povolení k dlouhodobému pobytu a o vydání povolení k trvalému pobytu podané mimo území ČR

Nově se v případě podání žádosti ve státě, ve kterém má cizinec povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt přidává podmínka, že zde cizinec oprávněně pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let.

Změny ve správních poplatcích

Došlo ke snížení poplatku za přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční.

Nově je výše poplatku za tento úkon stanovena na 2.500 Kč.

V případě azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany je tento správní poplatek na částku 2.000 Kč.

Cizinci mladší 15 let budou hradit částku 1.000 Kč.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu je v případě azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany nově podléhá poplatku pouze ve výši 500 Kč.

Stejný poplatek se vybírá i u cizince mladšího 15 let.

Vydání prvního cizineckého pasu osobě požívající doplňkové ochrany nově nepodléhá správnímu poplatku.

Správní poplatky jsou hrazeny formou kolkových známek.

Zdroj: FRS.GOV.CZ - NOVELA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ