Poskytování informací
👪🔗🗓️ Sloučení rodiny - Dlouhodobá víza (nad 90 dnů)
👪🔗🗓️ Sloučení rodiny - Dlouhodobá víza (nad 90 dnů)

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je určeno pro přímé rodinné příslušníky občanů tzv. třetích zemí, kteří budou na území ČR pobývat společně („budou se slučovat“) se svými rodinnými příslušníky, kteří již v ČR pobývají nebo budou pobývat na základě povolení k pobytu.Toto povolení k pobytu není určeno pro rodinné příslušníky občanů EU nebo rodinné příslušníky, kteří jsou občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska – více viz níže.PODÁNÍ ŽÁDOSTI KROK ZA KROKEM:

 1. ZJISTĚTE, NA KTERÉM KONZULÁTU BUDETE ŽÁDOST PODÁVAT.
 2. SJEDNEJTE SI TERMÍN K PODÁNÍ ŽÁDOSTI.Konzuláty objednávají žadatele ve své vlastní kompetenci, většinou e-mailem nebo telefonicky – způsob objednání zjistíte přímo na webové stránce konzulátu.Žádosti se podávají osobně. Se žadatelem se provádí pohovor a snímají se otisky prstů.Děti mladší než 12 let otisky prstů neodevzdávají, a proto se nemusí k podání žádosti dostavit osobně. Děti mezi 12 a 15 lety musí být doprovázeny rodičem / zákonným zástupcem, který za ně žádost podá.Náležitosti k podání žádosti o sloučení rodiny v ČR:
 1. PAS
 2. Vyplněný formulář
 3. 2 ks fotografie
 4. Účel pobytu - dokument prokazující příbuzenský vztah - rodný list, oddací list, apod.
 5. Ubytování (na území ČR)
 6. Finanční prostředky - výpis z bankovního účtu, potvrzení o pravidelném příjmu, apod.
 7. Písemný souhlas rodičů / zákonných zástupců s cestou dítěte - Písemný souhlas rodičů podává s podpisem rodič / zákonný zástupce, u kterého bude dítě v ČR pobývat, pokud žádost za dítě podává jeden z rodičů / zákonných zástupců.
 8. Rejstřík trestů - žadatelé starší 15 let
 9. Poplatek
 10. Cestovní zdravotní pojištění - cestovní zdravotní pojištění se podává až po schválení žádosti o vízum, je nutné předložit kopii / originál při vyzvedávání víza.
  - Pokud se jedná o nezletilé dítě - od 1.1.2024 zákonní zástupci dítěte nebudou muset platit komerční pojištění

 • Finanční prostředky - Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 550 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:(1) 3 200 Kč u  osoby starší 15ti let, není-li nezaopatřeným dítětem,(2) 2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,(3) 2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,(4) 1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku– podle  § 2 a 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, resp. Nařízení vlády ze dne 17. února 2020 č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima (nařízení vlády o životním a existenčním minimu)
 • Náležitosti doporučujeme předkládat v úředně ověřených kopiích, předložené originální dokumenty se zpět nevydávají.NEPŘEHLÉDNĚTE:
 • Náležitosti nesmí být starší 180 dnů s výjimkou pasu a fotografie (odpovídá-li aktuální podobě).
 • Náležitosti musí být předloženy v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce je potřeba zároveň předložit v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.
 • Cizozemské úřední dokumenty musí být opatřeny tzv. vyšším ověřením.
 • Pas, podpůrný dokument prokazující účel pobytu (= nejčastěji matriční doklad) a souhlas rodičů s cestou dítěte musí být předloženy v originále. Tyto originály budou žadateli vráceny, bude-li si přát si je ponechat. Pas se žadateli vrací vždy, předkládá se opět při vyznačení víza.
 • Ostatní náležitosti lze předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.
 • PŘEDKLÁDEJTE POUZE ÚPLNÉ ŽÁDOSTI SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI.
 • ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH, KTERÉ NEBUDOU OBSAHOVAT VŠECHNY PŘEDEPSANÉ NÁLEŽITOSTI, BUDOU ZASTAVENA A ŽADATEL BUDE VYZVÁN K JEJICH DOPLNĚNÍ (§ 169r odst. 4 zákona o pobytu cizinců). PRODLOUŽÍ SE TÍM CELKOVÁ DOBA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI!Další užitečné informace najdete na [Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky](https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/slouceni_rodiny_1.html#:~:text=Povolení k dlouhodobému pobytu za,na základě povolení k pobytu.)Nezisková organizace Development Centre For Foreigners, z.s. je ochotná pomoci Vám s přípravou dokumentů, pokud hodláte žádat o své rodinné příslušníky. Napište nám skrze kontaktní adresu, kterou naleznete pod složkou kontakty.Zdroj: [https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/slouceni_rodiny_1.html#:~:text=Povolení k dlouhodobému pobytu za,na základě povolení k pobytu.](https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/slouceni_rodiny_1.html#:~:text=Povolení k dlouhodobému pobytu za,na základě povolení k pobytu.)

Poslední aktualizace - 15.08.2023