Poskytování informací
📑💼🆔 Žádost o zaměstnaneckou kartu
📑💼🆔 Žádost o zaměstnaneckou kartu

Co je zaměstnanecká karta?

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

   - pobývat na území ČR a zároveň,

   - pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo

   - pracovat na pracovní pozici, ke které mu byl  podle dřívější právní úpravy udělen souhlas nebo kterou cizinec řádně oznámil (v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele). To znamená, obdržel-li tento cizinec sdělní Ministerstva vnitra o splnění podmínek pro učinění takové změny nebo podle dřívější právní úpravy  rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou.

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Modré karty jsou vydávány i nadále.

Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, na dobu platnosti rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné práce, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o zaměstnaneckou kartu je 60 dnů; 90 dnů ve zvlášť složitých případech, nebo pokud odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra žádal o vydání závazného stanoviska Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu.

Pro koho je zaměstnanecká karta určena?

Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro:

   - občany členských států EU/EHP a Švýcarska a

   - jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Dokumenty potřebné pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu:

1) Vyplněná žádost o zaměstaneckou kartu
2) Pracovní smlouva, mzdový výměr - o budoucím zaměstnání - vše musí být originál
3.1) Potvrzení o ubytování - ověřený podpis vlastníka
3.2) Nájemní smlouva - oveřená kopie
4) Plná moc - pokud vás někdo v ČR zastupuje
5) Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší 180 dní) s apostilou - je potřeba přeložit do ČJ - v případě, že jste pobývali v průběhu s posledních dvou let na území jiného státu déle než 6 měsíců, doložit výpis z rejstříku trestů z té země s apostilou a přeložený do ČJ
6) Doložit doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, stačí základní vzdělání: přeloženo do českého jazyka s apostilou (doporučujeme přiložit oveřenou kopii tohoto dokladu společně s překladem do češtiny)
7) Cestovní pas + kopie pasu
8) 3x fotografie (3,5 x 4,5 cm barevné)
9) E-mail z ambasády s termínem vytištěný s sebou

V případě, že Vaším zaměstnavatelem má být agentura práce, a že touto agenturou budete dočasně přidělován k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, je nezbytnou náležitostí žádosti také doklad, který obsahuje jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště cizince, druh práce, kterou tento cizinec bude jako přidělený zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce u uživatele a název a sídlo uživatele. Vzor takového dokladu je dostupný v rubrice Formuláře žádostí .

Pokud potřebujete pomoct s vyplněním žádosti a překlady dokumentů nebo potřebujete asistenci na pobočce OAMP MVČR, obraťte se na nás. My vám se vším pomůžeme.


Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx Poslední aktualizace 14.11.2022